Privacyverklaring

Ik ben mij er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik je weten welke gegevens ik wanneer verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee je gebruikservaring verbeter. Zo snapt je precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lactatiekundige. Je dient je ervan bewust te zijn dat Lactatiekundige niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Lactatiekundige respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Inleiding
Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.(verantwoordingsplicht).

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:
registratie van de geleverde zorg
naslag voor de lactatiekundige
mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg
mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen
In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

personalia/identificatiegegevens
financiële en administratieve gegevens
lactatiekundige/psychologische en medische gegevens
Inzagerecht

De cliënt heeft het recht om de gegevens die over haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan zij de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen (recht op vergetelheid). De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit). Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan zij dit kenbaar maken.

DPIA = Data Protection Impact Assessment
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van een lactatiekundige IBCLC horen niet bij een hoog risico.

Contact met andere zorgverleners
Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Privacy by design of default
De lactatiekundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Beroepsgeheim
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënte dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 20 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen.

Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten
Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt je dit het beste eerst bij haar kenbaar maken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Berichten/e-mail berichten worden 6 weken na afsluiten van de zorgvraag verwijderd. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie van de website (verhuur/verkoop producten) wordt niet gedeeld met derden. Verslagen n.a.v. een consult worden alleen met toestemming van u als cliënt doorgestuurd naar een zorgverlener (bijv. wijkverpleegkundige consultatiebureau, verloskundige en/of huisarts).

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Het verslag zal in principe minimaal 20 jaar bewaard worden (wettelijk bepaald termijn voor medisch dossier).

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Bronnen
Beroepsprofiel lactatiekundige IBCLC
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
https://blog.xolution.nl/nieuwe-privacywet-vraagt-om-ssl-certificaat/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen:

Lactatiekundige
Angèle van Kerkhof

06-57357606

WHO gedragscode

Ik onderschrijf de ‘WHO-code’. De WHO-code staat voor de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Dit houdt in dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder daarbij beïnvloed te worden door commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code gaat verder dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert moeders hun kind tot zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Na dat eerste half jaar kan er bijvoeding geïntroduceerd worden, maar blijft borstvoeding de belangrijkste voedingsbron.

De WHO-code beoogt:

borstvoeding te beschermen en te bevorderen
ouders de juiste en voldoende voorlichting te geven
het juiste gebruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk – indien nodig
dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Wold Health Organization

Documenten

Kwaliteit

Ik streef er naar altijd kwaliteit te leveren. Ik ben gecertificeerd via de IBCLC en aangesloten bij de NVL. Ik volg jaarlijks mijn verplichte educatie om zo up to date te zijn en jou optimaal te kunnen bijstaan.